Algemene Voorwaarden

 

index:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, annulering en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duur van de transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde herproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer verstrekt dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer tegelijkertijd in dezelfde ruimte zijn samen.
 11. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam : 24licenses.com

E-mailadres: [email protected]

 

Indien voor de activiteit van de ondernemer een relevante vergunningsregeling geldt: de

informatie over de toezichthoudende autoriteit:

 

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep heeft:

- de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij hij is aangesloten;

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze wordt toegekend;

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en instructies over waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot en met de consument gesloten overeenkomst op afstand en bestellingen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden afgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens de specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden, dienen 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tot een goed recht leiden.
 5. Producten met afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:

 

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele verzendkosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor noodzakelijk zijn;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zo nodig kan herstellen;
 • alle andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur van de transactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, type materialen.

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treedt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede grond heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren en heeft hij recht op bijzondere voorwaarden voor de uitvoering.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke vermelding met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en de bestaande dienstverlening na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd is.
 11. In geval van een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden of niet. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument dient dit aan te kondigen door middel van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de consument na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, of de consument het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij het leveren van diensten:

 1. Bij het verlenen van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te kunnen maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter beschikking gestelde redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzenden voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is echter wel dat het product reeds door de ondernemer is ontvangen of dat sluitend bewijs van de volledige retourzending kan worden ingediend. Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die door de consument wordt gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. In geval van schade aan het product door onzorgvuldig gebruik door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument voor producten als omschreven in lid 2 en 3 uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
 12. met betrekking tot logies, vervoer, restaurantdiensten of het verrichten van vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

 

 

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden, in geval van prijsschommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze link naar schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van redelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in een nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer is in overeenstemming met de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of verwerkt of indien de consument deze door derden heeft laten repareren en/of verwerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking worden behandeld;
 • Het gebrek geheel of gedeeltelijk is het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootste zorgvuldigheid in het werk stellen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming heeft kondigen.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij aflevering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of verzaken van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 - Duur van de transacties: duur, annulering en verlenging

afgelasting

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder gerekend) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder gerekend) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan in de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • ten minste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

extensie

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder gelopen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor bepaalde tijd.
 2. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument deze verlengde overeenkomst voor het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het , maar minder dan één keer per maand, levering van dagbladen, kranten en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die niet stilzwijgend wordt geleverd door het regelmatig afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen (proef- of kennismakingsabonnement) kan niet stilzwijgend worden voortgezet en eindigt van rechtswege na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

duur

 1. Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, van te gaan deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht de voor de consument aangekondigde redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 14 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens de procedure van deze klacht.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen daags na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient de consument zich eerst tot de ondernemer te wenden. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en de klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur ( www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen. Controleer of deze webshop een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Indien er tegen die tijd geen oplossing is gevonden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangewezen arbitragecommissie, de beslissing hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument dienen akkoord te gaan met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan de arbitragecommissie zijn kosten verbonden die door de consument aan de betreffende commissie dienen te worden voldaan. Het is ook mogelijk om klachten in te dienen via het Europese ODR-platform.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer de producten naar keuze van de consument of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Verdrag van Wenen inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.

 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet voor rekening van de consument komen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Voor sommige producten is een telefonische activering vereist omdat ze eerder zijn gebruikt, kan ervan uitgaan dat dit 100% legitieme productcodes zijn

 

Uit het persbericht: Een auteur of software kan zich niet verzetten tegen de wederverkoop van zijn 'gebruikte' licenties. Het exclusieve distributierecht van een computerprogramma is uitgeput bij de eerste verkoop.

antwoorden:

 1. Artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2009/24 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's moet aldus worden uitgelegd dat het distributierecht voor een kopie van een computerprogramma is uitgeput indien de houder van het auteursrecht dat het mogelijk heeft gemaakt - eventueel kosteloos - het downloaden van die kopie van het internet op een gegevensdrager mogelijk heeft gemaakt, tegen betaling van een prijs waarmee hij een betaling kan ontvangen die overeenkomt met de economische waarde.

 

(2) Artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 moeten aldus worden uitgelegd dat, in geval van wederverkoop van een gebruikerslicentie die de wederverkoop van een kopie van een kopie van een computerprogramma vereist, welke licentie aanvankelijk door die rechthebbende aan de eerste verkrijger is verleend zonder enige tijdsbeperking voor de betaling van een prijs waarmee deze laatste een vergoeding moet kunnen ontvangen die overeenkomt met de economische waarde van dat exemplaar van zijn werk; elke latere verkrijger van die licentie kan zich beroepen op de uitputting van het distributierecht uit hoofde van artikel 4, lid 2, van die richtlijn en kan derhalve worden beschouwd als rechtmatige kopers van een kopie van een computerprogramma in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn en het in laatstgenoemde bepaling bedoelde reproductierecht.

 

Voorvragen.

 

1) Moet de persoon die het recht heeft om als "rechtmatige verkrijger" zeggenschap uit te oefenen over de distributie van een kopie van een computerprogramma in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 [.. .]?

 

 1. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is het recht om de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig artikel 4, lid 2, te controleren ... van Richtlijn 2009/24 ... is niet van toepassing. als de verkrijger de kopie - met toestemming van de rechthebbende - heeft gemaakt door deze kopie van het internet op een gegevensdrager te downloaden?

 

3) Indien de tweede vraag ook bevestigend wordt beantwoord, moet de persoon die een "tweedehands"-softwarelicentie heeft verkregen met het oog op het maken van een kopie van het computerprogramma als "rechtmatige verwerver" overeenkomstig artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24 [...] zich beroepen op het vervallen van het recht om de distributie van de kopie van het computerprogramma geproduceerd door de eerste verwerver met toestemming van de rechtmatige eigenaar te controleren is gecreëerd door het downloaden van deze kopie van het internet op een gegevensdrager, in het geval de eerste verwerver zijn kopie heeft verwijderd of niet langer gebruikt?

 

Op andere blogs:

 

 

1709blog (UsedSoft ruling: exhaustion rules okay)
Bird & Bird (ECJ ruling on "UsedSoft" case)
DeBrauw Legal Alert (UsedSoft v Oracle opens up market for second-hand software licenses)
Dirkzwagerieit (Trade in licenses downloaded software allowed)
Holla lawyers (second hand software: it is possible!)
ICT ~ Office (European judge opens the door to trade in second-hand software)
ICTRecht (Guest post: Videogames after Usedsoft v. Oracle)
IE-Forum (Application UsedSoft-judgment in paint mixing software PPG)
IE-Forum (Application Usedsoft case in paint mixing software: too short through the bend?)
IP-Watch (Form Over Function - The ECJ Rules On Software Copyright)
ITenRecht (ECJ: extensive explanation of legal license - wide range of second-hand software)
ITenRecht (UsedSoft, a closer look)
ITenRecht (reselling software no breach?)
ITenRecht (The UsedSoft ruling: a small revolution)
IViR (Note under CJEU 3 July 2012, case C-128/11 (UsedSoft / Oracle International), Dutch Jurisprudence 2013-11, no. 118 , pp. 1337-1349)
IViR (N. Helberger, 'Verkauft ist verkauft, wiederholen ist gestohlen') Reflections on the UsedSoft ruling of the European Court, Annotation at the Court of Justice 3 July 2012 (UsedSoft / Oracle), Magazine for Consumer Law & Commercial Practices, 2013-2 , pp. 91-96.)
IusMentis (Downloaded software may be resold)
KluwerCopyrightBlog (Welcome to the Old World - UsedSoft and Full Online Exhaustion)
Mitopics (Second-hand software, is it possible?)
NautaDutilh (Resale of software licenses now allowed)
SCL The IT Law Community (Resale of Software Licenses: Latest ECJ Judgment)
SOLV (Column Menno Weij in Automation Guide: Usedsoft pronunciation)
Web world (European Court: resell software)